“Sasha” by Valerias Schettino & Roberta Marino

Photographer: Roberta Marino & Valeria Schettino Model: Sasha Sanchez Stylist: Iolanda Sommese